ജ്യോതിർഗമയ ഭാഗം രണ്ട് (Lead us to Light 2 – Malayalam)

160.00


മാതൃവാണിയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അമ്മയുടെ സന്ദേശങ്ങളുടെ സമാഹാരം.

അമ്മയുടെ ജന്മദിനസന്ദേശങ്ങളാണു് ‘അമൃതസ്യപുത്രാഃ’. മാതൃവാണിയില്‍ പലപ്പോഴായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സന്ദേശങ്ങളാണു ‘മാമേകം ശരണം വ്രജ’, ‘സര്‍വ്വതാഃ പാണിപാദം’ പ്രത്യേകസന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ അമ്മ നല്കിയ സന്ദേശങ്ങളും.

ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തികലക്ഷ്യം എന്തെന്നു മനസ്സിലാക്കുവാന്‍ അമ്മയുടെ ഓരോ വാക്കും സഹായിക്കുന്നു.അതിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ അവ അനാവരണം ചെയ്യുന്നു.മാതൃവചസ്സുകള്‍ സാര്‍ത്ഥകമായ ജീവിതത്തിനു മാര്‍ഗ്ഗദര്‍ശനവും പ്രചോദനവും ഏകുമെന്ന കാര്യത്തില്‍ സന്ദേഹമില്ല.

SKU: Mal004 Category: Tag:

Description

മാതൃവാണിയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അമ്മയുടെ സന്ദേശങ്ങളുടെ സമാഹാരം.

അമ്മയുടെ ജന്മദിനസന്ദേശങ്ങളാണു് ‘അമൃതസ്യപുത്രാഃ’. മാതൃവാണിയില്‍ പലപ്പോഴായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സന്ദേശങ്ങളാണു ‘മാമേകം ശരണം വ്രജ’, ‘സര്‍വ്വതാഃ പാണിപാദം’ പ്രത്യേകസന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ അമ്മ നല്കിയ സന്ദേശങ്ങളും.

ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തികലക്ഷ്യം എന്തെന്നു മനസ്സിലാക്കുവാന്‍ അമ്മയുടെ ഓരോ വാക്കും സഹായിക്കുന്നു.അതിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ അവ അനാവരണം ചെയ്യുന്നു.മാതൃവചസ്സുകള്‍ സാര്‍ത്ഥകമായ ജീവിതത്തിനു മാര്‍ഗ്ഗദര്‍ശനവും പ്രചോദനവും ഏകുമെന്ന കാര്യത്തില്‍ സന്ദേഹമില്ല.

Book Details

Weight 197 g
Dimensions 21 × 1.1 × 13 cm
Author

Sri Mata Amritanandamayi Devi

Publisher

Amrita Books

Series

Series 2